Gebruikersvoorwaarden en Privacybeleid

Gebruikersvoorwaarden
Dit zijn de gebruikersvoorwaarden van de website ikleesdewereld.nl, in opdracht van de Brabantse NetwerkBibliotheek ontwikkeld door Cubiss in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. De website ikleesdewereld.nl zal hieronder verder worden aangeduid met ‘website’ of ‘site’.


Door gebruik te maken van deze website, toegankelijk via ikleesdewereld.nl (maar eventueel ook via andere wegen, op welke manier dan ook), aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze gebruikersvoorwaarden. Cubiss heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de deelnemers daarvan in kennis te stellen.De meest actuele gebruikersvoorwaarden zijn te raadplegen via deze site.

Wij raden u aan om deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u gebruikmaakt van deze website.

1. Uitgangspunten ikleesdewereld.nl
1.1 Deze website wil de bezoekers aan deze site, die op de menupagina Uitleg van deze site met ‘gespreksleider’ worden aangesproken, de mogelijkheid bieden om de gemaakte routes die op de site worden aangeboden te gebruiken tijdens hun contacten met de groepen die zij begeleiden. Met de gemaakte routes worden de routes die door Cubiss zijn gemaakt bedoeld, maar ook de routes die door de bezoekers zelf zijn gemaakt. Bezoekers van deze site zullen verder in deze gebruikersvoorwaarden 'deelnemer' worden genoemd.


1.2 De voornaamste doelgroep van de site zijn de educatieve medewerkers van de Brabantse bibliotheken. Maar aangezien iedereen een account kan aanmaken en zo toegang kan krijgen tot deze website, is de site openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

2. Gebruik van ikleesdewereld.nl
2.1 Deelnemers staan er jegens Cubiss voor in dat ze handelen in overeenstemming met deze gebruikersvoorwaarden en dat ze een account aanmaken op hun eigen naam of op de naam van de instelling waar ze werken.


2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden mogen de activiteiten die de deelnemer verricht in het kader van deze site:

a) geen inbreuk maken op rechten van Cubiss of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
b) niet in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
c) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van deze site en/of de computersystemen van Cubiss te omzeilen;
d) geen commercieel karakter hebben, tenzij Cubiss toestemming heeft gegeven, of;
e) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Cubiss of derden.

2.3 Het door de deelnemer geüploade materiaal dat nodig is voor de zelfgemaakte routes, zijn zichtbaar voor de moderator van de site (de moderator is aangewezen door Cubiss). Dit materiaal bestaat uit door de deelnemer geselecteerd beeldmateriaal, geluidsfragmenten en teksten. Dit materiaal kan te allen tijde beoordeeld en indien nodig worden aangepast door de moderator. De moderator is vrij om naar eigen inzicht kleine wijzigingen door te voeren die de kwaliteit of duidelijkheid van het materiaal ten goede komen. In het geval ingrijpende wijzigingen worden aangebracht of wordt afgezien van publicatie zal de moderator de definitieve versie van het materiaal voor publicatie voorleggen aan de materiaalverstrekker c.q. de redenen voor afwijzing aan de betrokkenen laten weten. Dit recht van de moderator tot wijzigen of alsnog met terugwerkende kracht afzien van publicatie geldt ook voor reeds gepubliceerde, zelfgemaakte routes.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruikersvoorwaarden verleent Cubiss aan alle bevoegde deelnemers van ikleesdewereld.nl –bevoegd in de zin van een account op eigen naam of de naam van de instelling waar men werkt– de volgende licentie op alle informatie die door Cubiss via deze website wordt verspreid, tenzij expliciet anders is vermeld:


Creative Commons - Naamsmelding - Niet-commercieel - Gelijk delen.

Dat wil zeggen dat de deelnemer het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven, remixen en afgeleide werken mag maken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

a) dat de deelnemer bij het werk de naam van de auteur dient te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk wordt gewekt dat de auteur daarmee instemt met het werk of gebruik van het werk);
b) de deelnemer mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken;
c) indien de deelnemer het werk bewerkt kan daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

3.2 De site bevat ook routes die door de deelnemers zelf zijn gemaakt. Deze zelfgemaakte routes zijn als zodanig herkenbaar. Ze worden op de site onder de naam van de maker aangeboden. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verantwoorden van het door hem, al of niet auteursrechtenvrij geselecteerd en gebruikt materiaal in zijn eigen routes. Dit materiaal bestaat uit door de deelnemer geselecteerd beeldmateriaal, geluidsfragmenten en teksten. De site biedt de deelnemer voor dit verantwoorden een publicatieplek via een link bij de menupagina Colofon: ‘Overzicht licenties gebruikt materiaal’.

4. Verboden content
4.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die de deelnemer in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de website. Hierbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van moderator van de site is of bepaalde content wel of niet is toegestaan:


a) content van een commerciële partij met als doel reclame te maken voor product(en) of dienst(en) van genoemde partij;
b) content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
c) content die naar de mening van de moderator in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link naar verboden content bevat;
d) content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
e) content waarin de schijn wordt gewekt van belangenverstrengeling of waarin sprake is van laster of smaad;
f) content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruikersvoorwaarden. 

5. Aansprakelijkheid
5.1 Cubiss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het al of niet onrechtmatig gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.


5.2 De site ikleesdewereld.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit het persoonlijk gebruik van deze website.

5.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Cubiss voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Cubiss ('eigen handelen’) zelf uit te sluiten.

6. Overige bepalingen
6.1 Indien een of meer bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


6.2 Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als eventueel uit deze overeenkomst geschillen voortvloeien, zullen deze bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Privacybeleid
Om deze site te kunnen gebruiken dient u een account aan te maken. Hierbij laat u op de site gegevens van uzelf achter (uw naam en e-mailadres). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw verzoeken of om in contact met u te treden over door u geüpload materiaal op ikleesdewereld.nl (zie 2.3). Bedoelde gegevens worden niet anderszins naar u herleidbaar verzameld of gebruikt.


© Cubiss, 2013 (met dank aan het SIOB)